Oświadczenie o ochronie danych przez SKRIS

Firma SKRIS szanuje prywatność swoich klientów, czytelników bloga i współpracowników. Przestrzegamy prawa oraz dbamy o bezpieczeństwie użytkowników korzystających z naszych stron internetowych.

Oświadczenie o ochronie danych przedstawia prawa użytkowników oraz przedstawia informacje na temat danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: info@skris.pl .

Polityka i procedury ochrony danych osobowych zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 1995 r. (Dyrektywa 95/46/WE), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązującego od 25 maja 2018 r.) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat użytkowników są gromadzone i przetwarzane w trakcie interakcji na stronie internetowej, przy zapisywaniu się do listy dystrybucyjnej oraz przy zakupie produktów lub usług, a także w sytuacji, gdy użytkownicy sami udzielają nam informacji. Dane osobowe obejmują:

Przy interakcji na stronie internetowej:

 • informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania ze strony internetowej
 • rodzaj przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego
 • adres IP.

Przy zapisywaniu się do listy dystrybucyjnej:

 • imię
 • adres email.

Przy zakupie produktów i usług:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub miejsca pracy
 • adres e-mail i/lub numer telefonu
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania.

Gdy użytkownik udziela nam informacji:

 • wszelkie udzielane nam informacje.

Sposób wykorzystywania informacji

Wymienione wyżej dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy przy zakupu produktów lub usług. Wykorzystywane są informacje konieczne w celu zawarcia umowy, bez których, jej zawarcie nie byłoby możliwe
 • zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • ochrona uzasadnionych interesów i uprawnień SKRIS: między innymi, użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymogami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych
 • za wyraźną zgodą użytkownika – w odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi uzyskane od użytkownika, włącznie ze skargami dotyczącymi naszej strony internetowej, listy dystrybucyjnej, naszych produktów lub usług
 • personalizowania:
  • wiadomości do użytkownika
  • naszej strony internetowej
  • produktów i usług świadczonych użytkownikowi
 • monitorowania korzystania z naszych stron i usług internetowych
 • zaproszenia użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Użytkownikom, którzy wyrażą na to wyraźną zgodę możemy również przesyłać bezpośrednio materiały marketingowe związane z odpowiednimi produktami i usługami. Użytkownik będzie mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami podanymi w danej wiadomości.

Komu i w jakim celu udostępniamy dane osobowe użytkownika

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione następującym podmiotom, wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz SKRIS:

 • specjalistycznym doradcom, np. księgowym, audytorom doradcom prawnymi i finansowym
 • usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu SKRIS np. dostawcom usług hostingu stron internetowych, firmom obsługującym listę dystrybucyjną, firmom zajmującym się weryfikacją tożsamości.
 • wyszukiwarkom i sieciowym serwisom analitycznym.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władz administracyjnych lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane w powyższych celach, na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującym prawem.

W razie sprzedaży lub połączenia naszej firmy z inną firmą, dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne i zachowane zostaną tylko te dane osobowe, które są konieczne dla danego celu.

Dane klientów będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy i przez rok po upływie okresu jej obowiązywania.

Dane osobowe tych osób, które udzieliły zgody na otrzymywanie wiadomości od nas, będą przechowywane:

 • do momentu rezygnacji z subskrypcji

a jeżeli klient nie zrezygnuje z subskrypcji:

 • przez rok od ostatniej interakcji z nami lub korzystania z naszych treści.

Wszelkie dane uzyskane w trakcie kontaktu z nami będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do rozwiązania zgłoszonej kwestii oraz przez dwa tygodnie po zamknięciu sprawy.

Dane będą przechowywane przez krótki okres czasu po określonym czasie przechowywania danych, aby możliwy był przegląd tych danych przed ich usunięciem.

Przechowywanie niektórych danych jest wymagane przez obowiązujące prawo, w niektórych przypadkach przez określony czas. Bywa to konieczne także w celu zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi, w celu rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom, itp.

Miejsce przechowywania danych 

Dane osobowe uzyskane od użytkowników mogą być przechowywane poza Unią Europejską (UE). Mogą one również być przetwarzane przez personel działający poza obszarem UE, pod warunkiem że prawo ochrony danych innych państw zostanie zatwierdzone jako właściwe przez Komisję Europejską lub zastosowane zostaną inne odpowiednie środki ostrożności.

Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych 

Użytkownik ma prawo do odmowy przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do odmowy przetwarzania swoich danych klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach lub kontaktując się z nami.

Użytkownik, który wyraził zgodę na użycie swoich danych osobowych może zgodę wycofać w dowolnym momencie.

Jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne, użytkownik ma prawo powiadomić nas o tym i prosić o poprawienie lub uzupełnienie informacji.

Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych na jego temat.

W razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, może on zażądać ograniczenia przetwarzania danych do momentu rozstrzygnięcia skargi. W niektórych okolicznościach użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych:

 • przez wycofanie zgody na ich używanie
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne
 • jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane i brakuje uzasadnionego powodu do ich wykorzystania
 • jeżeli dane osobowe nie były traktowane zgodnie z naszymi zobowiązaniami.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez SKRIS

W przypadku pytań lub wątpliwości lub w celu egzekwowania swoich uprawnień, prosimy się z nami kontaktować mailowo: info@skris.pl.